1. Whiteley Ballroom – Amora Hotel Jamison Sydney 640 x 480 wm